حمايت از توليدات خارجي ، بيکاری کارگر ايرانی را به دنبال دارد.

ما مديران و بازوان فعال کشور را به کار فناوری و صنعت ، کشاورزی و توليد و تکثير ثروت ملی تشويق و ترغيب  می کنيم.

حمايت از توليدات خارجي ، بيکاری کارگر ايرانی را به دنبال دارد.